Vés al contingut

Política de privacitat​

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest document (a partir d’aquí denominat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que KIRALIA, S.L. posa a la disposició del públic (www.kiralia.es)
Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin la seva propietat titular de KIRALIA, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, especialment, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.
La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d acordo amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionen els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a altres usuaris.
Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mediant el consumeixo massiu dels recursos informàtics a través dels quals KIRALIA, S.L. presta ho guardi, així com a no realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes citats.
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de KIRALIA, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.
L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/ o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.
KIRALIA, S.L. Consegüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics) a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstancies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment KIRALIA, S.L. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir.
KIRALIA, S.L. no es responsable de la informació que es pugui obtenir a través dels enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius la seva propietat de KIRALIA, S.L. o de tercers que ho han autoritzat pel seu ús.
Tots els drets estan reservats.
RÈGIM DE RESPONSABILITAT
Responsabilitat de KIRALIA, S.L. per la utilització del web.
L’usuari se l’únic responsable de les infraccions en què es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar per de utilització del present espai web per la seva part KIRALIA, S.L. aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.
L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra KIRALIA, S.L. basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si se’l cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a KIRALIA, S.L. amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.
Responsabilitat de KIRALIA, S.L. pel funcionament del web
KIRALIA, S.L. exclosa qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per transferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjables, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a KIRALIA, S.L.
Responsabilitat de KIRALIA, S.L. per enllaços des del web
KIRALIA, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al qual es pogués accedir per link des d’aquesta; ja que la funció dels enllaços que apareixen s’únicament d’informar sobre un tema concret.

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment de el RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, KIRALIA, S.L. informa els usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen en omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de KIRALIA, S.L. i seran tractats amb la finalitat de poder prestar i informar sobre els serveis o sobre els productes que KIRALIA, S.L. ofereix.

El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica somni seus, exactes i certs.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: KIRALIA, S.L.Avinguda de la Riera de Cassoles 63-65 5è 2a 08012
Correu electrònic: tic@kiralia.es

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, especialment, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.
En qualsevol cas, KIRALIA, S.L. conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació relació contractual i tret que ens sol·liciti la supressió. Així i tot, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a KIRALIA, S.L. en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan l’exigeixi la normativa vigent.
El personal de KIRALIA, S.L. que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de KIRALIA, S.L. poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de KIRALIA, S.L. han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per a la gestió adequada de la prestació del servei.
KIRALIA, S.L. ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per a garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.
Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a tic@kiralia.es acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.
Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d’aquests drets, pot dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

7. Què és la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backupsy la seva ubicació?

No s’elimina informació, tret que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió es procedeixi (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de màrqueting/ comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.
Es realitzen còpies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

9. Què és la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de . En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través d’un Xarxa Privada Virtual (VPN) i utilitzant un protocol de comunicacions SSL.

10. Què és la Política de respost front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

KIRALIA, S.L. ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.
KIRALIA, S.L. ha dut a terme i manté actualitzat una Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

11. Què és la Política d’esborrat front baixes del servei?

KIRALIA, S.L. desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret en la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

12. Qui és el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

KIRALIA, S.L. no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.
Independentment d’això, KIRALIA, S.L. ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per a vetllar pel correcte funcionament d’aquesta Política de Privacitat i d’assegurar que es preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a tic@kiralia.es
En cas que KIRALIA, S.L. identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats com més aviat millor al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.
L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar el sentis drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat un oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per a exercitar els drets esmentats, pot dirigir-se a KIRALIA, S.L. mitjançant correu electrònic tic@kiralia.es o correu postal a Adreça: KIRALIA, S.L. a Avinguda de la Riera de Cassoles 63-65 5è 2a 08012 Barcelona.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, KIRALIA, S.L. a través de la seva representació legal i l’usuari, renúncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya KIRALIA, S.L. i l’usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Ves al contingut