Tel. 93 589 13 83

domotics@domotics.cat

LA SEVA SEGURETAT, EL NOSTRE REPTE.

Domotics - Política de privacitat

 

ACCEPTACIÓ DE L'USUARI

Aquest document (d’ara endavant anomenat "POLITICA DE PRIVACITAT”)  té per objecte regular l’ús de l’espai web que DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. posa a disposició del públic.

 

Els drets de propietat intel•lectual d’aquest espai  web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté son propietat titular d’ DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L., a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

 

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

 

ÚS CORRECTE DE L’ESPAI WEB

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d'ell amb finalitats o efectes il•lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, lesionant els interessos o drets de tercers, o de qualsevol forma que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a d’altres usuaris.

 

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

 

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

 

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, o controls de qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel•lectual o industrial.

 

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

 

DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior.  Igualment, DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

 

DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

 

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

 

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat d’ DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L.  per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o que es puguin causar per la utilització del present espai web per la seva part i DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin a DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïbles.

 

Responsabilitat d’ DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. pel funcionament del web

DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes a DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L.

 

Responsabilitat d’ DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. per enllaços des del web DOMÒTICA I SEGURETAT 2012, S.L. declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pugui accedir per link des d’aquesta, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

 

COMPROMÍS DE PROTECCIÓ DE DADES I DE COMPLIMENT DE LA LSSICE

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, DOMOTICS informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers responsabilitat de DOMOTICS i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que DOMOTICS ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

 

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: DOMOTICA I SEGURETAT 2012, S.L. – Plaça Unió, Local C-2 - 08172  SANT CUGAT DEL VALLÈS

Correu electrònic: domotics@domotics.cat

 

2. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització, l’execució de serveis, la venda de productes i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 

3. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s'escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, DOMOTICS conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a DOMOTICS en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de DOMOTICS que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de DOMOTICS poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de DOMOTICS han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.

DOMOTICS ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

 

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a domotics@domotics.cat acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

7. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 

8. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat /  backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 

9. Quina es la Política  de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant connexió VPN i protocol SSL

 

10. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

DOMOTICS ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

DOMOTICS ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 

11. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

DOMOTICS desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 

12. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

DOMOTICS no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, DOMOTICS ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a domoticso@domotics.cat

En cas que DOMOTICS identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

 

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a DOMOTICS mitjançant correu electrònic domotics@domotics.cat o correu postal a Adreça: DOMOTICA I SEGURETAT 2012, S.L. a plaça Unió Local C-2 – 08172 de Sant Cugat del Vallès.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, DOMOTICS a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya DOMOTICS i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest portal, igual que la majoria de portals en Internet, utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari. A continuació trobarà informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar-les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal•lació de cookies de tercers. Si no troba la informació específica que vostè està buscant, per favor dirigeixi's a domotics@domotics.cat

 

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius que algunes plataformes, com les pàgines web, poden instal•lar en el seu ordinador, smartphone, tablet o televisió connectada a Internet. Les seves funcions poden ser molt variades: emmagatzemar les seves preferències de navegació, recopilar informació estadística, permetre certes funcionalitats tècniques, etcètera. En ocasions, les cookies s'utilitzen per emmagatzemar informació bàsica sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip, fins al punt, segons els casos, de poder reconèixer-ho.

 

Per què són importants?

Les cookies són útils per diversos motius. Des d'un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com per exemple emmagatzemar el seu idioma o la moneda del seu país. A més, ajuden als responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d'elles. Finalment, serveixen per fer més eficient la publicitat que li vam mostrar, gràcies a la qual li podem oferir serveis de forma gratuïta.

 

Com utilitzem les cookies?

Navegar per aquest portal suposa que es puguin instal•lar els següents tipus de cookies:

Cookies d'anàlisi estadística

Són aquelles que, ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre de visitants i analitzar estadísticament la utilització que fan els usuaris dels nostres serveis. Gràcies a això podem estudiar la navegació per la nostra pàgina web, i millorar així l'oferta de productes o serveis que oferim.

 

Altres cookies de tercers

En algunes de les nostres pàgines es poden instal•lar cookies de tercers que permetin gestionar i millorar els serveis que aquests ofereixen. Un exemple d'aquest ús són els enllaços a les xarxes socials que permeten compartir els nostres continguts.

 

Com puc configurar les meves preferències?

 

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'internet. En el cas en què les bloquegi, és possible que certs serveis que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a vostè.

A continuació li oferim enllaços en els quals trobarà informació sobre com pot activar les seves preferències en els principals navegadors:

 

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies

 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/es

 

Safari: http://www.lavanguardia.com/cookiessafari.html

 

Safari per IOS (iPhone, iPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es

 

Cookies Flaix: http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html

 

 

Altres empreses del grup